"pro zdravou výživu" - DO ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75

Přehled obecně platných právních předpisů

osobní údaje organizace zpracovává v souladu s nařízením eu 2016/679 (GDPR).

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy

související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Vnitřní pravidla

pro ochranu osobních údajů".

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny každý pracovní den od 7.00 do 14.00 hodin.

Další informace Vám poskytneme na tel.čísle 318623316,

případně na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Přehled obecně platných právních předpisů

Zákony:
- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělavání (školský zákon)
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
- Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejném zájmu
- Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník
- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu
- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
- Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení
- Zákon č. 592/1998 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění

Vyhlášky:
- Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
- Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
- Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
- Vyhláška MZd č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení
- Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách a získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
- Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygijenických požadavcích na výrobky určené pro styk s potrvinami a pokrmy
- Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
- Vyhláška MŠMT č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)
- Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
- Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
- Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC
- Nařízení evropského parlamentu a rady ES č. 178/2002 s platností od 1.1.2005
- Nařízení evropského parlamentu a rady ES č. 852/2004 s platností od 1.1.2006
- Vyhláška č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 

Vnitřní řád školského zařízení - ŠJ - podle šk.zák. 561/2004

podrobnosti upravuje P R O V O Z N Í Ř Á D ŠJ, Příbram VIII, Školní 75,261 01 Příbram8,

vyplývá také z vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb. o školním stravování a z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. a 410/2005 Sb.
Provoz a vnitřní režim školského zařízení
- vstup do šk.jídelny je dovolen od 7.00 hod do 11.30hod, dále do 14.00hod výdej obědů
- možnost odložení tašek a svršků je uvnitř jídelny na věšáky, kde je kontrola při dozoru možná
- mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj) zajišťuje uklízečka
za přítomnosti strávníka
- začátek výdeje obědů od 11.30 hod do 14. 00 hod
- odnášení obědů mimo jídelnu pro žáky v době nemoci je povoleno pouze první den nemoci, kdy již není možné tento oběd odhlásit
- podle § 119 zákona č. 561/2004 a § 4 Vyhl.107/05 jídelna uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole
- jídelní lístek je vyvěšen v ŠJ i na internetu k seznámení pro strávníky, žáky a rodiče
Práva a povinnosti dětí, žáků studentů a jejich zák. zástupců
- přihlašování a odhlašování obědů – v den oběda do 8.00 hod, přes internet do 7.30 hod
- způsob placení – hotově, ze sporožirového účtu, z jiných účtů vždy na měsíc dopředu
- termíny placení– pokladna otevřena od 7.00 hod do 14.00 hod každý den
- při nezaplacení obědů – oběd nebude vydán
- obědy jsou vydávány na základě čipů, které jsou prodávány za smluvní cenu a stávají se majetkem strávníka, pokud si čip strávník zapomene, oběd mu bude vydán na zákl. ověření platby a vydání náhradní stravenky za poplatek, při ztrátě nutno koupit nový čip
- vlastní organizace provozu
- 1. strávník si může umýt ruce u vstupu do jídelny
- 2. zjistí si u informačního terminálu druh oběda čipem
- 3. vezme si tác, u výdejního okénka příbor
- 4. přiložením čipu si vyzvedne oběd u výdejního okénka,nápoj si natočí do skleničky
- 5. po konzumaci oběda odloží tác do stojanu a odchází z jídelny
- strávníci jsou povinni se řídit pokyny ředitelky školní jídelny a dozorující pracovnice
- strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování, vynášení jídla i nádobí ze ŠJ je zakázáno
- problémy nebo své připomínky k pokrmům a stravování strávník hlásí ihned ředitelce jídelny, dozorujícímu nebo písemně vhodí do schránky
- při porušení vnitřního řádu ŠJ může být žák vyloučen ze stravování
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů
- dozory v jídelně jsou prováděny pověřenými pracovnicemi školní jídelny
- úraz nebo nevolnost v ŠJ hlásí strávníci ředitelce jídelny nebo jejímu zástupci
- technické nebo hygienické závady hlásí strávník ředitelce jídelny nebo zástupci
- za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá určená pracovnice
- děti – strávníci konzumují obědy v jídelně pod dozorem určené pracovnice, rodičům (zákonným zástupcům) je zakázáno sedět s dětmi, tito konzumují obědy odděleně v určených prostorech
- zdržování žáků a osob v prostoru jídelny, kteří se zde nestravují je zakázáno
- během konzumace oběda žáci nepoužívají mobilní telefon
- provozní řád je vyvěšen na jídelně


Organizační řád


Sanitační řád


Všechny zákony a vyhlášky jsou v platnosti ve znění pozdějších změn a předpisů.